Τα μέτρα που λάβαμε λόγω Covid-19

Βασικές αρχές για τον περιορισμό της διασποράς του ιού και την ασφαλή λειτουργία του παιδικού μας σταθμού-νηπιαγωγείου:

1. Θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα, ώστε να μην προσέρχονται στον παιδικό σταθμό-νηπιαγωγείο παιδιά που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου ή συγκατοικούν με άτομο που ανήκει σε αυτές.

2. Είναι σημαντικό να γίνεται συστηματική εκπαίδευση των παιδιών με επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες εφαρμογής των μέτρων προφύλαξης για την εξοικείωση των μικρών παιδιών, με τρόπο κατάλληλο και αντίστοιχο για κάθε ηλικία.

Β. Μέτρα για την αποτροπή εισαγωγής του ιού στο χώρο του νηπιαγωγείου-παιδικού σταθμού:

1. Όλα τα παιδιά που εμφανίζουν πυρετό ή/ και άλλα συμπτώματα συμβατά με τον ιό COVID-19, απαγορεύεται να προσέρχονται στο νηπιαγωγείο- παιδικό σταθμό. Στις περιπτώσεις αυτές, συστήνεται η εκ μέρους της οικογένειας επικοινωνία με ιατρό καθώς και η εξατομικευμένη αξιολόγηση περιστατικών σύμφωνα με την ένδειξη εργαστηριακού ελέγχου για την ανίχνευση του ιού COVID-19.

2. Λαμβάνεται μέριμνα για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των γονέων και των κηδεμόνων, με στόχο τη συμμόρφωση με τη δέσμευση αυτή και τον εκ των προτέρων εναλλακτικό προγραμματισμό. Επίσης, λαμβάνονται μέτρα για τη διατήρηση της ασφαλούς λειτουργίας του νηπιαγωγείου-παιδικού σταθμού, σε περιπτώσεις απουσίας του προσωπικού λόγω ασθένειας.

3. Συστήνουμε στους γονείς/ κηδεμόνες, θερμομέτρηση και έλεγχος των παιδιών, για ενδεχόμενη εμφάνιση συμπτωμάτων, πριν την αναχώρηση τους από το σπίτι.

4. Το προσωπικό του σταθμού μας που υποδέχεται τα παιδιά, πριν την είσοδο στο χώρο του νηπιαγωγείου-παιδικού σταθμού, υποβάλλει ερωτήσεις για να επιβεβαιώσει την απουσία πυρετού ή/ και άλλων συμπτωμάτων και εκτιμά την υγεία των προσερχόμενων παιδιών. Σε περίπτωση υποψίας λοίμωξης, το προσωπικό αναλαμβάνει τη συζήτηση του θέματος με τον γονέα ή τον κηδεμόνα ή το συνοδό.

5. Γονείς/ κηδεμόνες/ συνοδοί με συμπτώματα λοίμωξης του αναπνευστικού ή/ και πυρετό δεν επιτρέπεται να συνοδεύουν τα παιδιά, ενώ σε περίπτωση επιβεβαίωσης λοίμωξής τους από τον ιό COVID-19, πρέπει να ενημερώνουν άμεσα τον υπεύθυνο του παιδικού σταθμού και να ακολουθούν τις οδηγίες για κατ’ οίκον απομόνωση του οικογενειακού περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών.

6. Κάθε παιδί που έρχεται σε στενή επαφή με επιβεβαιωμένο περιστατικό COVID-19 δεν θα προσέρχεται στον παιδικό ή τον βρεφονηπιακό σταθμό για δέκα (10) ημέρες μετά την τελευταία επαφή με τον ασθενή, ενώ κατά το διάστημα αυτό παρακολουθείται στενά η υγεία του για το ενδεχόμενο εμφάνισης συμπτωμάτων.

7. Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και την αποχώρηση τους από τον παιδικό σταθμό. Εφόσον είναι εφικτό, συστήνεται προγραμματισμός διαφορετικών ωρών άφιξης και αναχώρησης των παιδιών σε συνεννόηση με τους γονείς/ κηδεμόνες/ συνοδούς.

8. Είσοδος στο χώρο του σταθμού μόνο των παιδιών και του απαραίτητου προσωπικού. Τα παιδιά πρέπει να παραλαμβάνονται από συγκεκριμένο μέλος του προσωπικού πριν την είσοδο στο χώρο του νηπιαγωγείου-παιδικού σταθμού. Οι επισκέψεις άλλων προσώπων στις δομές απαγορεύονται μέχρι νεωτέρας.

9. Σε περίπτωση που μεταφέρονται βρέφη ή νήπια στους σταθμούς με οικογενειακό μεταφορικό μέσο, πρέπει να λαμβάνονται όλα τα μέτρα για την πιστή τήρηση των προδιαγραφών ασφαλούς μεταφοράς των νηπίων/ βρεφών, σύμφωνα με τα ειδικά μέτρα προστασίας που περιγράφονται στο άρθρο 7 της αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.29114/2020 «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1780).

Γ. Μέτρα κοινωνικής απόστασης και περιορισμού των στενών επαφών μεταξύ των παιδιών, του προσωπικού και των γονέων/ κηδεμόνων – Οργάνωση του προγράμματος:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το παιχνίδι (ελεύθερο ή οργανωμένο) αποτελεί κυρίαρχο μέσο ανάπτυξης και κοινωνικοποίησης των παιδιών, το προσωπικό μας καλείται να επιδεικνύει ευελιξία ως προς τους χώρους υλοποίησής του (εσωτερικούς και εξωτερικούς), αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό τους ως άνω χώρους, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός των παιδιών και να περιορίζεται η αλληλεπίδρασή τους.

Ως εκ τούτου, ως βέλτιστες πρακτικές, συστήνονται οι κατωτέρω:

1. Διαχωρισμός των παιδιών σε μικρές ομάδες που αποτελούνται σταθερά από τα ίδια παιδιά και δεν αναμιγνύονται μεταξύ τους, ως κύριο μέτρο κοινωνικής απόστασης. Ο ακριβής τρόπος εφαρμογής αυτού του μέτρου εξαρτάται από τις συνθήκες εκάστου επιμέρους χώρου.

2. Οι δραστηριότητες των τμημάτων να πραγματοποιούνται σε μία συγκεκριμένη αίθουσα για κάθε ομάδα παιδιών και με το ίδιο προσωπικό.

3. Να αποφεύγεται η ανάμιξη και αλληλεπίδραση παιδιών από διαφορετικά τμήματα/ αίθουσες καθώς και η οργάνωση διατμηματικών εκδηλώσεων ή ομαδικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιών.

4. Η οργάνωση του χρόνου και της δημιουργικής απασχόλησης να περιλαμβάνει τη δημιουργία μικρών υποομάδων παιδιών σε κάθε αίθουσα, ώστε να διευκολύνεται το έργο του προσωπικού για την τήρηση των αποστάσεων και των μέτρων υγιεινής.

5. Η αποφυγή ή η τροποποίηση της χρήσης κοινόχρηστων χώρων, όπως η τραπεζαρία. Τα γεύματα μπορεί να προσφέρονται στις αίθουσες, ή, εάν δεν μπορεί να γίνουν οι απαιτούμενες χωροταξικές ρυθμίσεις για αυτό, η τραπεζαρία θα χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς χρόνους για κάθε ομάδα παιδιών, ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός ή/ και η ανάμιξη παιδιών από διαφορετικές ομάδες.

6. Ανάλογα με τη διαθέσιμη υποδομή και τη χωροταξική διάταξη, προτείνεται και ο καταμερισμός των τουαλετών και νιπτήρων, ώστε να γίνεται η χρήση τους τμηματικά από συγκεκριμένες ομάδες παιδιών.

7. Αποφυγή του συνωστισμού και περιορισμός των επαφών μεταξύ παιδιών-γονέων-προσωπικού κατά την προσέλευση και την αποχώρηση από τον σταθμό. Εφαρμογή πρακτικών μέτρων για τήρηση αποστάσεων (λ.χ. γραμμές στο δάπεδο).

8. Οργάνωση των χώρων ύπνου και ξεκούρασης των παιδιών κατά μικρές ομάδες σε διαφορετικές αίθουσες ή σε σαφώς διακριτούς χώρους μεγάλης αίθουσας με διαχωριστικό και απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρο μεταξύ των διακριτών χώρων. Χρήση ατομικών κλινοσκεπασμάτων για κάθε παιδί. Τα κρεβάτια μπορεί να τοποθετούνται με διάταξη πόδια-κεφάλι, ώστε να απέχουν περισσότερο τα πρόσωπα των παιδιών. Όσο είναι δυνατόν, φροντίδα από το ίδιο μέλος του προσωπικού κατά ομάδα παιδιών.

9.Εάν υπάρχουν κλιματιστικά είναι εφικτό να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και τις περσίδες προσανατολισμένες σε κάθετη ροή. Εάν υπάρχουν ανεμιστήρες οροφής μπορεί να χρησιμοποιούνται με ανοιχτά παράθυρα και σε χαμηλή ένταση όσο αυτό είναι δυνατόν. Ανεμιστήρες οριζόντιας ροής πρέπει να αποφεύγονται ,επειδή μπορεί να μεταφέρουν σταγονίδια σε μεγαλύτερη απόσταση. Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται η σημασία που έχει ο φυσικός αερισμός των χώρων καθόλη τη διάρκεια του ωραρίου λειτουργίας των σταθμών.

10. Οργάνωση λειτουργίας με βέλτιστη αξιοποίηση των εξωτερικών χώρων για δραστηριότητες και παιχνίδι.

Μπορείτε να δείτε την οδηγία του ΕΟΔΥ σχετικά με τους παιδικούς σταθμούς και τα Νηπιαγωγεία ΕΔΩ (31/08/2020).

Ψαρών 69, Κορυδαλλός

210 4977763

info@kids.edu.gr

 

Kids Parking

Κέντρο Προσχολικής Εκπαίδευσης  και Νηπιαγωγείο

Ψαρών 69, Κορυδαλλός 181 20

210 4977763

info@kids.edu.gr